pa的一二三四声汉字组词,pa的一二三四声汉字

中华普通汉语正韵

整子2022.11.26

中华普通汉语正韵是以普通话为标准的现代汉字音韵。按照《汉语拼音方案》来进行字韵归类。声调分四声,第一声为阴平,第二声为阳平,第三声为上声,第四声为去声 。阴平和阳平为平韵,上声和去声为仄韵。轻声归入第一声阴平。一种韵由平韵和仄韵构成,叫做字韵音组。正韵分九大种,九大种之下分出的韵叫做偏韵或分韵。

正韵分九种:

1,阿韵,2,哀韵,3,安韵,4,敖韵,5,娥韵,6,衣韵,7,耶韵,8,英韵,9,雍韵。分别标注音:1·a,2·ai,3·an,4·ao,5·o,6·i,7·ie,8·in,9·ong

1,阿韵:a,ba,da,fa,ga,ha,ka,la,ma,na,pa,ta,wa,ya,ca,sa,za,cha,sha,zha,gua,kua,hua,zhua,shua,chua,jia,qia,xia。 che,she,zhe。

2,哀韵:ai,bai,dai,cai,gai,hai,kai,lai,mai,nai,pai,sai,tai,wai,zai,chai,shai,zhai,guai,kuai,huai,chuai,shuai,zhuai。

3,安韵:an,ban,can,dan,fan,han,gan,kan,lan,man,nan,pan,ran,san,tan,wan,yan,zan,
bian,dian,jian,nian,lian,mian,tian,pian,xian,
cuan,duan,kuan,guan,juan,luan,nuan,quan,ruan,suan,tuan,yuan,xuan,zuan,chuan,shuan,zhuan,

ang,bang,cang,dang,fang,gang,hang,kang,lang,mang,nang,pang,rang,sang,tang,wang,yang,zang,jiang,qiang,xiang,niang,liang,shang,chang,zhang,chuang,shuang,zhuang,

4,敖韵:ao,bao,cao,dao,gao,hao,kao,lao,mao,nao,pao,rao,sao,tao,yao,zao,chao,shao,zhao,biao,diao,jiao,liao,miao,niao,piao,qiao,tiao,xiao。

5,娥韵:o,e,bo,fo,ge,he,ke,mo,po,wo,yo
ou,bou,cou,dou,fou,gou,hou,kou,lou,mou,nou,pou,rou,sou,tou,you,zou,chou,shou,zhou
bu,cu,du,fu,gu,hu,ku,lu,mu,nu,pu,ru,su,tu,wu,zu,chu,shu,zhu
ju,qu,xu,yu,lü,nü

cuo,duo,guo,huo,kuo,luo,nuo,ruo,suo,tuo,zuo,chuo,shuo,zhuo
jiu,qiu,xiu,miu,niu,liu,

6,衣韵:bi,di,ji,li,mi,ni,pi,qi,ri,si,ti,xi,yi,zi,chi,shi,zhi。
bei,(dei),fei,gei,hei,kei,lei,mei,nei,pei,shei,wei,zei,zhei。
cui,hui,kui,rui,sui,tui,zui。chui,shui,zhui。

7,耶韵:bie,die,jie,lie,mie,nie,pie,qie,tie,xie,ye,jue,lue,nue,que,xue,yue,ce,de,er,le,me,ne,re,se,te,ze

8,英韵:bin,jin,lin,min,nin,pin,qin,xin,yin
bing,ding,jing,ming,ning,ping,qing,ting,xing,ying。
ben,cen,den,fen,gen,hen,ken,men,nen,pen,ren,sen,ten,wen,zen,chen,shen,zhen,cheng,sheng,zheng

ceng,deng,geng,heng,keng,leng,neng,reng,seng,teng,zeng
cun,dun,gun,hun,jun,kun,lun,nun,qun,run,xun,yun,zun,chun,shun,zhun,

9,雍韵:cong,dong,gong,hong,kong,long,nong,rong,song,tong,zong,yong,beng,feng,meng,weng,jiong,qiong,xiong,chong,zhong

点击在线免费取名天赐佳名网

天赐佳名网,国学周易八字百分美名,大师人工一对一起名添加 微信:stura998  备注:起名

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 wg0318@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.tcjm99.com/9632.html